Lerarenopleidingen | Primair onderwijs > Rekenen

(digitaal) Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie MBO (huren via Yindo)


Auteur(s)    Mieke van Groenestijn, Gerjan van Dijken, Dolf Janson
Jaar    2012
Druk    1
Aantal pagina's    168
ISBN    9789023253532
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €2,50
Leverbaar: direct
Bestel
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

De digitale editie van dit boek huurt u rechtstreeks via Yindo.
Huurprijzen: 1 maand € 2,50 - 3 maanden € 4,25 - 6 maanden € 7,50 - 1 jaar € 11,50 - permanent € 20,95.


De Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs (NVORWO) heeft het initiatief genomen om het onderwerp ernstige rekenwiskunde-problemen en dyscalculie op de onderwijsagenda te zetten en stappen te ondernemen om te komen tot landelijke eenduidigheid. In 2011 verscheen het landelijk protocol voor leerlingen van 4 tot 12 jaar met (Ernstige) RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (Protocol ERWD1). Dit richt zich op het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

Het ministerie van OCW heeft in 2010 NVORWO de opdracht verstrekt het Protocol voor het middelbaar beroepsonderwijs te ontwikkelen (Protocol ERWD3). Dit protocol is van groot belang nu centrale rekenexamens 2F en 3F in het mbo ingevoerd gaan worden. Rekenen staat duidelijk op de kaart. Het onderwijs zal alle zeilen moeten bijzetten om ook de rekenzwakke student en de student met ernstige rekenproblemen tot het gewenste referentieniveau te brengen.

Het doel van rekenonderwijs is functionele gecijferdheid, afgestemd op de mogelijkheden van iedere individuele student. Dat reikt verder dan het behalen van een rekenexamen. Het gaat daarbij om adequaat handelen in functionele, dagelijkse situaties. Het Protocol ERWD3 geeft aanwijzingen om dit doel te bereiken, met name wanneer de rekenontwikkeling van een student niet optimaal verloopt.

Het Protocol ERWD3 beoogt een leidraad te zijn voor het ontwikkelen van rekenbeleid en het geven van goed rekenonderwijs. Goed rekenonderwijs staat of valt met de professionaliteit van docenten en leidt tot begeleiding van studenten die aansluit bij hun onderwijsbehoeften. Dit protocol is geschreven voor allen die zich, direct of indirect, bezighouden met het rekenonderwijs in en om de mbo-instellingen.

Tegelijk met dit boek is ook verschenen het Protocol voor het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie MBO

Voorwoord 11
De kern van de zaak 13
Leeswijzer 15
Samenvatting 17

Deel 1 Visie en organisatie 29

Hoofdstuk 1 Aandacht voor leren rekenen 30
1.1 Waarom aandacht voor rekenen in het mbo? 32
1.2 Waarom is er een Protocol ERWD3? 35
1.3 Wie gaan werken met dit protocol? 39

Hoofdstuk 2 Visie en uitgangspunten 42
2.1 Visie op leren rekenen en rekenproblemen 44
2.2 Functionele gecijferdheid 46
2.3 Uitgangspunten van dit protocol 47

Hoofdstuk 3 Rekenbeleid 56
3.1 Omgaan met onvoldoende rekenprestaties 58
3.2 Functionaliteit van het rekenonderwijs 58
3.3 Scenario’s op basis van de Drieslag Functioneel Rekenen 59
3.4 Organisatie 60
3.5 Deskundigheid 60
3.6 Samenwerking 61
3.7 Informatievoorziening 62
3.8 Ten slotte 62

Hoofdstuk 4 Checklist rekenen 64
4.1 Rekenbeleid 66
4.2 Inhoud van het rekenonderwijs 66
4.3 Inrichting van het rekenonderwijs 66
4.4 Bekwaamheid rekenen en rekendidactiek 67
4.5 Documentaire informatievoorziening over rekenen 67
4.6 Communicatie bij (ernstige) rekenproblemen en/of dyscalculie 68
4.7 Plaatsing van studenten bij binnenkomst in het eerste cursusjaar 68
4.8 Signalering van (ernstige) rekenproblemen 69
4.9 Begeleiding bij (ernstige) rekenproblemen en dyscalculie 69
4.10 Begeleiding in categorie 1 70
4.11 Begeleiding in categorie 2 70
4.12 Begeleiding in categorie 3 71
4.13 Traject ’psychodiagnostisch onderzoek’ 72
4.14 Communicatie over aanwezigheid van een dyscalculieverklaring 72

Deel 2 Rekenen 79

Hoofdstuk 5 Rekenen in het mbo 80
5.1 Vier Hoofdlijnen bij leren rekenen 82
5.2 Hoofdlijn 1: verder ontwikkelen van begripsvorming 84
5.3 Hoofdlijn 2: verder ontwikkelen en consolideren van oplossingsprocedures 85
5.4 Hoofdlijn 3: vlot rekenen en onderhouden 85
5.5 Hoofdlijn 4: flexibel toepassen en verdiepen 86
5.6 De vier Hoofdlijnen bij rekenen in het mbo 86
5.7 Inzet van IT bij het rekenonderwijs 87

Hoofdstuk 6 Hoofdlijn 1: verder ontwikkelen van begripsvorming 90
6.1 Begripsvorming 92
6.2 Verlenen van betekenis aan rekenhandelingen 92
6.3 Ontwikkelen van rekenconcepten 95
6.4 Ontwikkelen van rekentaal 97
6.5 Samenhang bij begripsvorming als geheel 99
6.6 Signalering bij begripsvorming 100
6.7 Begeleiding bij begripsvorming 100

Hoofdstuk 7 Hoofdlijn 2: verder ontwikkelen en consolideren van oplossingsprocedures 102
7.1 Oplossingsprocedures 104
7.2 Basisbewerkingen 105
7.3 Complexere bewerkingen 106
7.4 Hoofdrekenen en rekenen op papier 107
7.5 Schatten en precies rekenen 109
7.6 Werken met de rekenmachine 109
7.7 Signalering bij oplossingsprocedures 111
7.8 Begeleiding bij het verder ontwikkelen van oplossingsprocedures 112

Hoofdstuk 8 Hoofdlijn 3: vlot rekenen en onderhouden 114
8.1 Oefenen 116
8.2 Automatiseren en memoriseren 120
8.3 Vlot rekenen: onderhouden en consolideren 123
8.4 Signalering bij vlot (leren) rekenen 123
8.5 Begeleiding bij vlot (leren) rekenen 123

Hoofdstuk 9 Hoofdlijn 4: flexibel toepassen en verdiepen 124
9.1 Flexibel toepassen 126
9.2 Flexibiliseren en verdiepen van rekenkennis en rekenvaardigheden 126
9.3 Strategisch denken en handelen 130
9.4 Signalering bij flexibel toepassen 131
9.5 Begeleiding bij flexibel toepassen en verdiepen 132

Deel 3 Afstemmen 133

Hoofdstuk 10 Het Handelingsmodel 134
10.1 De handelingstheorie 136
10.2 Het Handelingsmodel 136
10.3 Schakelen tussen handelingsniveaus 138
10.4 Verwoorden/communiceren en mentaal handelen 140
10.5 De betekenis van het Handelingsmodel voor rekenen 140
10.6 Het Handelingsmodel als model voor observatie (in de groep) 141
10.7 Het Handelingsmodel als model voor afstemming van de didactiek 144
10.8 Het Handelingsmodel als model voor begeleiding 147

Hoofdstuk 11 Het Drieslagmodel 150
11.1 Het Drieslagmodel als model voor probleemoplossend handelen 152
11.2 Het Drieslagmodel als didactisch model 154
11.3 Het Drieslagmodel als model voor observatie en interventie 157
11.4 Wat betekent het Drieslagmodel voor rekenproblemen? 161

Hoofdstuk 12 Samenhang en afstemming tussen beide modellen 164
12.1 Samenhang 166
12.2 Studentkenmerken en de samenhang met beide modellen 166
12.3 De samenhang in beeld 168
12.4 Reflectie en onthouden 169

Hoofdstuk 13 Aandachtspunten voor het signaleren van rekenproblemen 172
13.1 Signaleringspunten bij de vier Hoofdlijnen 174
13.2 Aandachtspunten ten aanzien van het leerproces van de student 176
13.3 Aandachtspunten voor reflectie door de docent 177

Deel 4 Begeleiding 179

Hoofdstuk 14 Begeleiding en ondersteuning bij rekenonderwijs 180
14.1 Rekengeschiedenis van de student bij overgang vo-mbo 182
14.2 Continuďteit in begeleiding van vo naar mbo 182
14.3 Begeleiding in het mbo 183
14.4 Rollen, taken en deskundigheden 185
14.5 De student 190
14.6 Vastleggen van vorderingen en evaluatie 191

Hoofdstuk 15 Begeleidingscategorie 1 192
15.1 Verschillen binnen het mbo 194
15.2 De studenten in begeleidingscategorie 1 194
15.3 Hanteren van doelen 195
15.4 Opzet van een rekenles 196
15.5 Instructievormen 198
15.6 Oefenen 200
15.7 Reflectie 202
15.8 Evaluatie 202

Hoofdstuk 16 Begeleidingscategorie 2 204
16.1 De studenten in begeleidingscategorie 2 206
16.2 Afstemming 206
16.3 Resultaat van een diagnostisch rekenonderzoek 207
16.4 Doelen op lange en op korte termijn 207
16.5 Leerstofinhoud 208
16.6 Leeractiviteiten 210
16.7 Uitvoering (planning en organisatie) 210
16.8 Evaluatie van het individuele handelingsplan 211
16.9 Vervolgstappen na de begeleiding in categorie 2 211

Hoofdstuk 17 Begeleidingscategorie 3 212
17.1 De studenten in begeleidingscategorie 3 214
17.2 Het belang van psychodiagnostisch onderzoek 215
17.3 Adviezen vanuit het psychodiagnostisch onderzoek 215
17.4 Het individuele handelingsplan 217
17.5 Evaluatie van begeleidingscategorie 3 217
17.6 Vervolgactiviteiten 217

Deel 5 Onderzoek 219

Hoofdstuk 18 Diagnostiek in begeleidingscategorie 2 (diagnostisch rekenonderzoek) 220
18.1 Welke student komt in aanmerking? 222
18.2 Het rekenonderzoek 222
18.3 Kenmerken van de diagnostiek bij het rekenonderzoek 223
18.4 Doel van het rekenonderzoek en de onderzoeksvraag 225
18.5 Inhoud van het rekenonderzoek 226
18.6 Pedagogische aspecten van een diagnostisch gesprek 226
18.7 Didactische aspecten van een diagnostisch gesprek 227
18.8 Opbrengst van het rekenonderzoek 229
18.9 Vervolgactiviteiten 229

Hoofdstuk 19 Diagnostiek in begeleidingscategorie 3 (psychodiagnostisch onderzoek) 232
19.1 Welke student komt in aanmerking? 234
19.2 Een psychodiagnostisch onderzoek 234
19.3 Opbrengsten van het psychodiagnostisch onderzoek 235
19.4 Vervolgactiviteiten 237
19.5 Studenten met een dyscalculieverklaring bij binnenkomst in het mbo 237

Bijlagen 241
A Achtergronden van leren rekenen en rekenproblemen 242
Literatuur 254
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home  
   
 

Trefwoord


BVE, Rekenen, WiskundeAanraders


Cathe Notten, Bronja Versteeg, Lisanne Martens : Leren rekenen, ook als het moeilijk wordt.

Mieke van Groenestijn, Ceciel Borghouts, Christien Janssen : Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie

Wolf Brinkman, Elsje Miedema, Catrien Schreuder : Kunst = Taal en Rekenen

Mieke van Groenestijn, Gerjan van Dijken, Dolf Janson : Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie MBO