Sociaal Domein > Gezondheidszorg | Beleid & organisatie

Gezondheidspsychologie bij patiŽnten


Auteur(s)    Lilian Lechner, Ilse Mesters, Catherine Bolman
Jaar    2010
Druk    1
Aantal pagina's    456
ISBN    9789023246206
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €62,50
Leverbaar: Direct
Bestel
Voor docenten: Docentenservice  
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Wilt u een deel van dit boek gratis bekijken of voor een klein bedrag het digitale boek huren voor een jaar of een aantal maanden?
Dit kan via www.yindo.nl.


Gezondheidspsychologie bij patiŽnten geeft de lezer inzicht in het proces dat patiŽnten doorlopen tijdens een (chronische) ziekte. Dat proces loopt van de eerste klachten, naar de diagnose, de behandeling, het leren leven met de ziekte en het mogelijk sterven als gevolg van de ziekte. De meeste aandacht gaat hierbij uit naar het perspectief van de patiŽnt, de psychosociale adaptatie aan de ziekte en de verandering van gedrag door het planmatig bevorderen van gezondheid. De volgende vragen spelen daarbij een rol: Welke psychologische processen maakt een patiŽnt door? Van welke factoren is succesvolle adaptatie aan de ziekte afhankelijk? En hoe kan de gedragsverandering die vaak nodig is bij het omgaan met een ziekte, worden bereikt?

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel worden centrale themaís besproken die relevant zijn tijdens alle fasen van het ziekteproces. Vervolgens staat het bovengenoemde ziekteproces van de patiŽnt centraal, waarbij per hoofdstuk stap voor stap de nadruk ligt op ťťn van de fasen in dit proces. Tot slot worden enkele toepassingen van gezondheidspsychologische interventies bij verschillende patiŽntengroepen besproken. Bovendien is er in dit laatste deel aandacht voor pijnbeleving van de patiŽnt, eHealth, de Nederlandse gezondheidzorg, wetgeving rondom patiŽntenzorg, en de rol van de medisch-psycholoog en de functionaris patiŽntencommunicatie in het ziekenhuis.

Het boek Gezondheidspsychologie bij patiŽnten geeft iedereen die te maken heeft met de zorg voor patiŽnten een duidelijk beeld van de behoeften en ervaringen van de patiŽnt, nodig voor het verlenen van zo goed mogelijke zorg. ĎIedereení beperkt zich overigens niet tot artsen, verpleegkundigen en psychologen alleen, maar geldt evenzeer voor onderzoekers en anderen die zich professioneel bezighouden met bevordering van gezond gedrag bij patiŽnten.

Bekijk hier een filmpje over dit boek!Cursus ĎAdaptatie en gedragsverandering bij chronisch ziekení
GeÔnteresseerd in de psychologische processen die een patiŽnt doormaakt bij het krijgen van een (chronische) zieke? En in de rol die een hulpverlener kan spelen om dit ziekteproces te optimaliseren? Dan is deze cursus iets voor u. In de cursus leert u om gezondheidspsychologische interventies voor mensen met somatische klachten/aandoeningen professioneel te ontwikkelen en in te zetten. Deze interventies beogen patiŽnten zo goed mogelijk te laten omgaan met een gezondheidsprobleem en de gevolgen daarvan of er van te herstellen.

Kijk voor meer cursusinformatie op www.ou.nl.
Inhoud Gezondheidspsychologie bij patiŽnten

1 Gezondheidspsychologie bij patiŽnten, een overzicht
Lilian Lechner, Catherine Bolman en Ilse Mesters

1.1 Inleiding
1.2 Centrale themaís
1.2.1 Planmatige interventieontwikkeling
1.2.2 Kwaliteit van leven
1.2.3 Determinanten van gedrag
1.2.4 Communicatie tussen patiŽnten en hun hulpverleners
1.2.5 Zelfregulatie en coping
1.3 Het ziekteproces dat patiŽnten doorlopen
1.3.1 Symptoomperceptie en klachtenbeleving
1.3.2 Naar hulpvraag en diagnose
1.3.3 De acute fase: diagnose en behandeling
1.3.4 De chronische fase: nazorg, adaptatie en gedragsbehoud
1.3.5 De palliatieve en terminale fase
1.4 Capita selecta
1.4.1 Evidence-based interventies: Intervention Mapping
1.4.2 eHealth
1.4.3 Pijn en pijnmanagement
1.4.4 Zorg voor chronisch zieken in het ziekenhuis: bijdragen van medisch psycholoog en functionaris patiŽntencommunicatie
1.4.5 De patiŽnt in de Nederlandse gezondheidszorg

--- Deel 1: Centrale themaís ---

2 Planmatige interventieontwikkeling
Lilian Lechner, Johannes Brug en Hein de Vries

2.1 Inleiding
2.2 Analyse van gezondheidsproblemen
2.3 Analyse van gedrag en omgeving
2.4 Analyse van determinanten van gedrag en omgeving
2.5 Interventieontwikkeling
2.6 Interventie-implementatie en -disseminatie
2.7 Evaluatie
Samenvatting
Verdere informatie

3 Kwaliteit van leven
Adelita Ranchor en Gertrudis Kempen

3.1 Inleiding
3.2 Definitie, theorieŽn en modellen
3.2.1 Een hiŽrarchisch model van kwaliteit van leven
3.2.2 BeÔnvloeding door situationele, psychische en sociale factoren
3.3 Het meten van kwaliteit van leven
3.3.1 Toepassingen van kwaliteit-van-levenmetingen
3.3.2 Stromingen binnen het meten van kwaliteit van leven
3.3.3 Utiliteitsmetingen
3.3.4 Toestandmeetinstrumenten
3.3.5 Diagnostisch gebruik van kwaliteit-van-leveninstrumenten
3.3.6 Methodologische aspecten
3.4 Interventies voor het bevorderen van kwaliteit van leven
3.4.1 Typen interventies
3.4.2 Generieke interventies voor patiŽnten met gezondheidsproblemen
3.4.3 Interventies voor patiŽnten met reumatische aandoeningen
3.4.4 Interventies voor patiŽnten met hartfalen
3.4.5 Interventies voor kankerpatiŽnten
3.4.6 Interventies voor astma- en copd-patiŽnten
3.4.7 Interventies voor diabetespatiŽnten
3.4.8 Interventies gericht op specifieke domeinen van kwaliteit van leven
Samenvatting en beschouwing
Verdere informatie

4 Determinanten van gedrag
Lilian Lechner, Stef Kremers en Ree Meertens

4.1 Inleiding
4.1.1 Identificatie van het te onderzoeken gedrag
4.2 Hoe ontstaat gedrag?
4.3 De centrale gedragsdeterminanten
4.3.1 Gedragsintentie
4.3.2 Attitude, uitkomstverwachtingen
4.3.3 Ervaren subjectieve norm en ervaren sociale invloed
4.3.4 Eigen-effectiviteitsverwachting of waargenomen gedragscontrole
4.3.5 Geanticipeerde spijt en morele verplichting
4.3.6 Risico-inschatting
4.3.7 Kennis en bewustzijn
4.3.8 Persoonlijkheidskenmerken
4.3.9 Omgevingsdeterminanten
4.4 De meest gebruikte modellen en theorieŽn
4.5 Gedragsverklaringsmodellen
4.5.1 De Sociaal-Cognitieve Theorie
4.5.2 Het Beredenerend Gedrag Model en het ASE model
4.5.3 Het Health Belief Model
4.5.4 De Protectie Motivatie Theorie
4.5.5 De Zelf-Determinatie Theorie
4.6 Gedragsveranderingsfasenmodellen
4.6.1 Het Transtheoretisch Model en de Stages of Change
4.6.2 Het Precaution Adoption Process Model
4.6.3 Ontwikkelingen in gedragsveranderingsfasenmodellen
4.7 Ecologische gedragsmodellen
4.8 Meetinstrumenten
4.8.1 Toepassing van modellen voor determinantenonderzoek
Samenvatting
Verdere informatie

5 Communicatie tussen patiŽnten en hun hulpverleners
Jozien Bensing, Sandra van Dulmen en Hanneke de Haes

5.1 Inleiding
5.2 Theoretisch referentiekader
5.2.1 Het perspectief van de patiŽnt
5.2.2 Het perspectief van de hulpverlener
5.3 Meetinstrumenten in onderzoek naar communicatie
5.3.1 Vragenlijsten
5.3.2 Observatieonderzoek
5.3.2.1 Kwantitatieve observatieonderzoeksmethoden
5.4 Stand van kennis
5.4.1 Het opbouwen van een vertrouwensrelatie
5.4.2 Het verwerven van informatie
5.4.3 Het verstrekken van informatie
5.4.4 De besluitvorming over de te volgen koers
5.4.5 Het ondersteunen van zelfmanagement
5.4.6 De aandacht voor emoties
5.5 De belangrijkste uitdagingen
Samenvatting
Verdere informatie

6 Zelfregulatie en coping
Denise de Ridder

6.1 Inleiding
6.2 Wat is zelfregulatie? Theoretische benaderingen en centrale begrippen
6.3 Het vergroten van zelfregulatiecompetentie
6.3.1 Proactieve coping
6.3.2 De juiste doelen
6.3.3 StrategieŽn bepalen
6.3.4 Plannen maken
6.3.5 Omgaan met frustratie
6.4 Meten van zelfregulatie en coping
Samenvatting
Verdere informatie

--- Deel 2: Het patiŽntenproces --

7 Symptoomperceptie en klachtenbeleving
Floris Kraaimaat

7.1 Inleiding
7.2 Symptoomperceptie: aandacht en interpretatie
7.2.1 Somatische informatie
7.2.2 Aandacht en opmerken
7.2.3 Betekenisverlening en attributie
7.2.4 Symptomen en klachten
7.3 Emoties en lichamelijke sensaties
7.3.1 Negatieve emoties en lichamelijke sensaties
7.3.2 Angst voor ernstige ziekten
7.3.3 Emotionele ontregeling
7.4 Bedreiging van de gezondheid en omgaan met lichamelijke klachten
7.5 Individuele verschillen in ervaren symptomen en klachten
7.5.1 Sekseverschillen
7.5.2 Angstsensitiviteit
7.5.3 Plasticiteit en sensitisatie
Samenvatting
Verdere informatie

8 Naar hulpvraag en diagnose
Marjan Nijkamp

8.1 Inleiding
8.2 Het hulpvraagproces
8.2.1 Sociaaldemografische kenmerken van de hulpvrager
8.2.2 Psychosociale determinanten van hulpvraaggedrag
8.3 Het diagnostisch proces
8.4 Factoren die de diagnose bemoeilijken: het patiŽntenperspectief
8.4.1 Somatisatie
8.4.2 Discrepantie tussen objectieve en subjectieve symptomen
8.4.3 Uitstelgedrag
8.4.4 Invloed van de sociale omgeving en de (nieuwe) media
8.5 Factoren die de diagnose bemoeilijken: het artsperspectief
8.5.1 Foutieve diagnose
8.5.2 Overinterpretatie en onderinterpretatie
8.5.3 Heuristieken en het pluisgevoel / het niet-pluisgevoel
8.6 PatiŽnt-hulpverlenerinteractie: interventies ter bevordering van het diagnostisch proces
8.6.1 Planmatig diagnosticeren
8.6.2 Verbeterde arts-patiŽntcommunicatie
8.6.3 Vroegtijdige ontdekking en preventie
Samenvatting
Verdere informatie

9 De acute fase: diagnose en behandeling
Catherine Bolman en Ilse Mesters

9.1 Inleiding
9.2 Ziekteproces, reacties patiŽnten en mogelijke problemen
9.2.1 Fasen in ziekteproces
9.2.2 Reacties van patiŽnten in fasen van verstoring en herstel
9.2.3 Mogelijke problemen in de fasen van verstoring en herstel
9.3 Verklaringen voor problemen in fasen van verstoring en herstel
9.3.1 De rol van coping
9.3.2 Verklaringen voor gebrekkige adherence
9.4 Interventies voor een betere aanpassing aan een ziekte
9.4.1 Interventies gericht op verbetering van communicatie
9.4.2 Interventies ter bevordering van zelfmanagement en adherence
9.4.3 Interventies ter bevordering van adaptieve coping
9.4.4 Interventies ter bevordering van sociale steun
9.5 Communicatie over diagnose en behandeling bij allochtone patiŽnten
Samenvatting
Verdere informatie

10 De chronische fase: nazorg, adaptatie en gedragsbehoud
Ilse Mesters en Ciska Hoving

10.1 Inleiding
10.1.1 Medisch verloop in de chronische fase
10.1.2 Psychisch verloop in de chronische fase
10.1.3 Onvolledig gedragsbehoud
10.2 Zelfmanagement
10.2.1 Definities
10.2.2 Gedrag
10.2.3 Proces
10.2.4 Probleemoplossende vaardigheden
10.3 Wat is gedragsbehoud?
10.3.1 Definitie
10.3.2 Fasen van gedragsbehoud
10.4 Modellen voor gedragsbehoud
10.4.1 Leertheorie
10.4.2 Diffusietheorie
10.4.3 Transtheoretisch Model
10.4.4 Terugvalpreventie Model
10.5 Methoden voor gedragsbehoud
Samenvatting
Verdere informatie

11 De palliatieve en terminale fase
Cor Spreeuwenberg en Ilse Mesters

11.1 Inleiding
11.2 Palliatieve (en terminale) zorg: omschrijving, doel, reikwijdte
11.3 Het eigene van zorgverlening
11.4 Symptoommanagement
11.5 Als het functionele vermogen afneemt
11.6 Palliatieve zorg in Nederland sinds de jaren zeventig
11.7 Wetenschappelijke onderbouwing van palliatieve zorg
11.8 Palliatieve zorg en medische beslissingen rond het levenseinde
Samenvatting
Verdere informatie

--- Deel 3: Capita Selecta ---

12 Evidence-based interventies: Intervention Mapping
Gerjo Kok

12.1 Inleiding
12.2 Planmatigheid en evidentie
12.2.1 Wat er mis kan gaan
12.2.2 Het vinden van de goede antwoorden
12.2.3 Theorie en praktijk
12.3 Bronnen van evidentie
12.4 Intervention Mapping: programmaontwikkeling op basis van theorieŽn en onderzoek
12.5 Intervention Mapping: bijstellen van bestaande progammaís op basis van theorie en onderzoek
Samenvatting
Verdere informatie

13 eHealth
Stans Drossaert en Lisette van Gemert-Pijnen

13.1 Inleiding: eHealth, ontstaan en definiŽring
13.2 Toepassingen van eHealth in de patiŽntenzorg
13.2.1 Online-informatievoorziening en onlinevoorlichting
13.2.2 Onlinediagnose
13.2.3 Onlineondersteuning bij behandelkeuzen
13.2.4 Onlinebehandeling
13.2.5 eHealth voor chronisch zieken
13.2.6 Onlinecommunicatie tussen patiŽnten
13.2.7 CoŲrdinatie van zorg via eHealth
13.3 Implicaties: kansen en barriŤres
13.3.1 Kansen
13.3.2 BarriŤres
Samenvatting en beschouwing
Verdere informatie

14 Pijn en pijnmanagement
Han Samwel en Ben Crul

14.1 Inleiding: definitie van pijn
14.2 Epidemiologie van acute en chronische pijn
14.3 Chronisering van pijn
14.3.1 Chronische pijn als volksziekte
14.3.2 Theoretisch perspectief op ontstaan van chronische pijn
14.3.3 Fysiologie van pijn en ontstaan van pijngeheugen
14.3.4 Meten van (chronische) pijn
14.4 Chronische pijn: behandelingsvormen
14.5 De gang van de patiŽnt met pijn door de gezondheidszorg
14.5.1 Eerstelijnszorg
14.5.2 Tweedelijnszorg
14.5.3 Samenwerking tussen de instituties rondom pijn
14.5.4 Risicoís van de huidige organisatie van pijnbehandeling
14.5.5 Nieuwe vormen van samenwerking binnen en tussen eerste en tweede lijn
Samenvatting
Verdere informatie

15 Zorg voor chronisch zieken in het ziekenhuis: bijdragen van medisch psycholoog en functionaris patiŽntencommunicatie
Paul Soons, Nelleke Maris en Akke Albada

15.1 Inleiding
15.2 Medisch psycholoog en functionaris patiŽntencommunicatie in het ziekenhuis
15.2.1 De medisch psycholoog: plaats en functie in het ziekenhuis
15.2.2 Functionarissen patiŽntencommunicatie: plaats en functie in het ziekenhuis
15.2.3 Vergelijking plaats en functie van medisch psycholoog en functionaris patiŽntencommunicatie
15.3 Werkwijze van de medisch psycholoog
15.3.1 Psychodiagnostiek
15.3.2 Psychologische behandeling
15.4 Werkwijze van de functionaris patiŽntencommunicatie
15.4.1 Overdracht en inhoud van patiŽntencommunicatie
15.4.2 Organisatie van patiŽntencommunicatie
15.5 Medisch psycholoog en functionaris patiŽntencommunicatie: praktijk en samenwerkingsmogelijkheden
15.5.1 Bijdrage van de medisch psycholoog aan het doorlopen van het ziekteproces van chronisch zieken
15.5.2 Bijdrage van de functionaris patiŽntencommunicatie aan kwaliteit van zorg voor chronisch zieken
15.5.3 De synergie tussen de medisch psycholoog en de functionaris patiŽntencommunicatie
Samenvatting
Verdere informatie

16 De patiŽnt binnen de Nederlandse gezondheidszorg
Jan Maarten Boot

16.1 Inleiding
16.2 Indeling en ordening van gezondheidszorg
16.2.1 Zorg in sectoren
16.2.2 Het traject van zorg
16.2.3 Integratie van zorg
16.3 Zorggebruikers en patiŽntenperspectief
16.3.1 Het macroperspectief: burgers over de zorg
16.3.2 Het mesoperspectief: gebruikers van zorg
16.3.3 Het microperspectief: patiŽnten over zorg
16.4 PatiŽntenorganisaties en patiŽntenwetgeving
16.4.1 Typen patiŽntenorganisaties
16.4.2 PatiŽntenrechten in wetgeving
Samenvatting
Verdere informatie

Over de auteurs
Literatuur
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home